12. Schulwettbewerb zur Nanotechnologie vom Nanonetz Bayern e.V.

Prize

Degree of recognitionRegional
OrganisationsNanonetz Bayern

Prize

Awarded at eventPreisverleihung und Vortrag
LocationUniversit├Ąt Regensburg, Regensburg, Germany
Period15 Nov 2018