12. Schulwettbewerb zur Nanotechnologie vom Nanonetz Bayern e.V.

Prize

Degree of recognitionRegional
OrganisationsNanonetz Bayern

Prize

eventPreisverleihung und Vortrag
locationUniversit├Ąt Regensburg, Regensburg, Germany
Period15 Nov 2018